TỘC ĐẶNG VĂN NON NƯỚC, QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

Cây có gốc mới nở nhành xanh ngọn

  Nước có nguồn mới biển rộng sông sâu

 Người ta nguồn gốc từ đâu?

Có cha có mẹ rồi sau mới có mình

               (Bản Hồ Tổ)

 

 Nam quốc bất hữu Đặng Tộc,

như hữu Đặng Tộc tất ngã tự tôn

 (Ở Nước Nam không có Đặng Tộc thì thôi mà đã có Đặng Tộc thì tất cả là anh em)

 

 “Tiết liệt – Cương trung – Trung thần – Hiếu tử” 

 (Vua Lê Thái Tổ đã truy phong  tước Ðại vương và ban tặng tám chữ vàng cho Ðặng Tất năm 1428)

Trung hiếu – Vĩnh Kiên

(Vua Lê Hiến Tông ban tặng năm 1740)

“Quốc sĩ vô song, song quốc sĩ

Anh hùng bất nhị, nhị anh hùng” 

 (Vua Lê Thánh Tông ban tặng cho hai vị anh hùng đất Lam Hồng: Đặng Tất, Đặng Dung)

 

 

 

 Phúc sinh phú quý gia đương thịnh 

Lộc tiến vinh hoa tử tôn hưng 

   (Nhờ phúc đức mà gia đình, gia tộc phú quý- thịnh vượng;

Tài lộc công danh con cháu ngày một thêm nhiều)